Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 15/2017
Zarządzenie nr 15/2017 w sprawie powołania zespołu
powypadkowego
15.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 13/2017
Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w PSP nr 1 w
Zdzieszowicach
07.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 12/2017
Zarządzenie nr 12/2017 w sprawie Regulaminu Rady Pedagogicznej z
dnia 14.09.20017
07.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 11/2017
Zarządzenie nr 11/2017 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
dla pracowników administracji i obsługi za dni świąteczne
przypadające w soboty z dnia 06.10.2017
07.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 10/2017
Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie ustalenia cen i opłat za
korzystanie z obiektów i urzadzeń użyteczności publicznej z
dnia 30.09.2017r.
07.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 9/2017
Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie dodatkowych dni wolnych od
zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 26.09.2017r.
07.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 8/2017
Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 14.09.2017 Dyrektora PSP nr 1 im.
Janusz Korczaka w Zdzieszowicach w sprawie Regulaminu sprawowania
nadzoru pedagogicznego
07.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 7/2017
Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej pozostałych środków trwałych metodą spisu
z natury z dnia 24.08.2017r.
07.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 6/2017
Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej pozostałych środków trwałych w świetlicy
metodą spisu z natury z dnia 24.08.2017r.
07.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 5/2017
Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej wartości niematerialnych i prawnych metodą
spisu z natury z dnia 24.08.2017r.
07.05.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się